Zinātne

Zinātniskā darbība

2017. gada 27. jūnijā sekmīgi aizstāvēts promocijas darbs “Hipotēkas institūts un tā pilnveidošanas iespējas Latvijas tiesībās”, iegūstot tiesību doktora zinātnisko grādu juridiskās zinātnes civiltiesību apakšnozarē.

Dalība 18 konferencēs ar zinātniskajiem referātiem, no kuriem būtiskākie publicēti šādās zinātniskajās publikācijas:

Raksts “Fictitious Employment Contracts Issue in Loan Recovery Processes in Latvia” pieņemts publicēšanai Rīgas Stradiņa universitātes organizētās konferences “6th International interdisciplinary scientific conference “Society. Health. Welfare 2016”” rakstu krājumā.

Raksts “Real Encumbrance Institute in Civil Law of the Republic of Latvia” publicēts “3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016” rakstu krājumā (ISBN 978-619-7105-73-5, ISSN 2367-5659), 2016.

Raksts “Fictitious Lease Agreements Issue in Loan Recovery Processes in Latvia” publicēts “3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016” rakstu krājumā (ISBN 978-619-7105-73-5, ISSN 2367-5659), 2016.

Raksts “Galvojuma akcesoritātes principa izņēmumi” publicēts Baltijas Starptautiskās akadēmijas organizētās IV. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences “Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā: ekonomiski-politisko un tiesisko attiecību aktuālās problēmas” zinātnisko rakstu krājumā (ISBN 978-9984-47-108-2), 2016.

Raksts “Banking Loan Recovery Issues in Latvia” ir publicēts konferences “Second European Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking” zinātnisko rakstu krājumā (ISBN: 978-1-63415-477-2), 2015.

Raksts “Hipotēkas akcesoritātes principa izņēmumi” publicēts Starptautiskā zinātniskā foruma, XVI Starptautiskās zinātniskās konferences Biznesa augstskolā Turība “Gudra, ilgtspējīga un iesaistoša Eiropa: izaicinājums attīstībai” rakstu krājumā (ISSN 1691-6069), 2015.

Raksts “Maksātnespējas likuma 147. panta grozījumu atbilstība LR Satversmes 105. pantam” publicēts Baltijas Starptautiskās akadēmijas organizētās starptautiskās zinātniski praktiskās konferences “Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā: ekonomiski – politisko un tiesisko attiecību aktuālās problēmas” III Starptautiski zinātniski praktiskās konferences rakstu krājumā (ISBN 978-9984-47-099-3), 2015.

Raksts “Tiesiskās plānošanas dokumenti saistībā ar hipotēkas institūtu” publicēts Daugavpils universitātes 56. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā (ISBN 978-9984-14-702-4), 2014.

Raksts “Bez regresa hipotekārie kredīti ASV” publicēts Baltijas Starptautiskās akadēmijas organizētās IV starptautiskās jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskās konferences “Izaicinājumi un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas” rakstu krājumā (ISBN 978-9984-47-091-7), 2014.

Akadēmiskā darbība

Studiju priekšmetu “Maksātnespējas tiesības”, “Civilprocess”, “Finanšu un nodokļu tiesības”, “Lietu tiesības” un “ES banku jomas tiesiskais regulējums” pasniegšana Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskajā fakultātē no 2015. līdz 2017. gadam.

Studiju priekšmeta „Saistību tiesības” pasniegšana Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes maģistrantiem no 2012. līdz 2014. gadam.